अहिले कुनै विवरण उपलब्ध छैन्, धन्यवाद ।

क्र.स. विवरण फाइल
© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही