प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (अप्राविधिक) पदहरुको विज्ञापन

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही