कृषि सेवाको पाठ्‌यक्रममा सुझाव पेश गर्ने वारेको सूचना ।

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही