वि.नं. ADM ५०००६/०७८-७९ (महिला), प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सहायकस्तर चौथो तहको सिफारिस सूचना ।

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही