वि.नं. ADM ५०००५-५०००९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सहायकस्तर चौथो तहको एकमुष्ठ योग्यताक्रमको सूचना

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही