वि. नं. ADM ५०००२/०७८-७९ (महिला), प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही