वि. नं. ADM ५०००१-५०००४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, सहायक पदको सिफारिस उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही