नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तहको लिखित परीक्षाको नतिजा ।

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही