समायोजन मिलान,स्तरवृद्धि तथा तहवृद्धि सम्वन्धमा आयोगबाट भएको निर्णय 

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही