आयोगको विज्ञापन नं. FRT ५४००१-००७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, तहविहीन, वन रक्षक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्वन्धी सूचना

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही