नेपाल प्रशासन सेवा, सा. प्र.समूह, पाँचौ तहको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही