नेपाल प्रशासन सेवा, सा. प्र. समूह, सहायकस्तर चौथो तहको प्रथम चरणको नतिजा

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही