नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौ तहको प्रथम चरणको नतिजा

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही