प्रशासन सेवा, सहायकस्तर चौथो तहको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही