नेपाल वन सेवा, ज. फ. समूह, वन रक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही