नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, विज्ञापन नं. ADM५०००१-५०००४/२०७८-७९ को परीक्षा केन्द्र

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही