प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौ तथा चौथो तहका (अप्राविधिक) पदहरुको विज्ञापन

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही