आयोगको द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन मा.प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्दाका क्षणहरु

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही