प्रवक्ता

कमल ज्ञवाली

सम्पर्क नं. ०७१-५९०५९९
इमेलः info.ppsc@lumbini.gov.np, ppsc.lumbini@gmail.com

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही