प्रशासन सेवाको पाठ्‍यक्रमा सुझाव सम्बन्धमा ।

सूचना प्रकाशन मितिः २०७७।११।१७
प्रदेश लोक सेवा आयोग, पाठ्यक्रम निर्माण समितिबाट लोक सेवा आयोगका पाठ्यक्रमको आधार लिई बिशेषज्ञहरुको परामर्शमा प्रदेशका समसामयिक बिषयहरु समेत समावेश गरी तयार गरिएका प्रशासन सेवाका देहाय बमोजिमका समूहका पदका पाठ्यक्रमहरु सम्वन्धित सरोकारवाला, विषय विज्ञ एवं शिक्षण संस्थाहरुको सुझावको लागि यही फाल्गुण मसान्त भित्र सुझाव दिनुहुन आयोगको मिति २०७७।११।१७ को निर्णयानुसार प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैमा अनुरोध छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग
लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल ।

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही