दक्ष/विज्ञको फाराम भर्ने सम्वन्धमा ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी प्रदेशको विभिन्न कार्यहरुमा दक्ष/विज्ञको रुपमा कार्य गर्न इच्छुक योग्यता पुगेका (यस अघि फाराम नभर्नु भएका) महानुभावहरुलाई संलग्न फाराम भरी आयोगको इमेल info.ppsc.@lumbini.gov.np वा ppsc.lumbini@gmail.com बाट वा प्रत्यक्ष रुपमा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही