सूचना अधिकारी

गोविन्द प्रसाद पाण्डे

सम्पर्क नं. ०७१-५४१४८४/ ५४००५६
इमेलः info.ppsc@lumbini.gov.np, ppsc.lumbini@gmail.com

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही