सूचना अधिकारी

सम्पर्क नं. ०७१-५३४६५०, ५४१४८४
इमेलः info.ppsc@lumbini.gov.np, ppsc.lumbini@gmail.com

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही