मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही