मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही