प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही