प्रदेश सभा, लुम्बिनी प्रदेश

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही