सचिव

सूर्य प्रसाद भुसाल
नि. सचिव

सम्पर्क नं. 9857050304

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही