नयाँ के छ

प्रा. डिलाराम भट्टराई
अध्यक्ष

श्री बाबुराम गाैतम
सदस्य

डिम्पल गुरुङ्ग
सदस्य

वेद प्रसाद खरेल
सचिव

विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७८।०५।२५
2 २०७८।०४।२९
3 २०७७।०६।२८
4 २०७७।०६।२८
5 २०७७।०६।२८
6 २०७७।०६।२८
7 २०७७।०६।२८
8 २०७७।०६।२८
9 २०७७।०६।२८
10 २०७७।०६।२८
11 २०७७।०६।२८
12 २०७७।०६।२८
13 २०७७-०६-२८
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७८।११।१८
2 २०७८।११।११
3 २०७८।०९।१४
4 २०७८।०९।०४
5 २०७८।०८।२१
6 २०७८।०६।०८
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७९।०१।२२
2 २०७८।१२।०९
3 २०७८।११।०५
4 २०७८।१०।२५
5 २०७८।१०।२४
6 २०७८।१०।१९
7 २०७८।०८।२९
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७९।०१।०३
2 २०७९।०१।०३
3 २०७९।०१।०३
4 २०७९।०१।०३
5 २०७९।०१।०३
6 २०७९।०१।०३
7 २०७९।०१।०३
8 २०७९।०१।०३
प्रवक्ता

कमल ज्ञवाली

सम्पर्क नं. ०७१-५९०५९९
इमेलः info.ppsc@lumbini.gov.np, ppsc.lumbini@gmail.com

सूचना अधिकारी

गोविन्द प्रसाद पाण्डे

सम्पर्क नं. ०७१-५४१४८४/ ५४००५६
इमेलः info.ppsc@lumbini.gov.np, ppsc.lumbini@gmail.com

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही