प्रा. डिलाराम भट्टराई
अध्यक्ष

श्री बाबुराम गाैतम
सदस्य

डिम्पल गुरुङ्ग
सदस्य

वेद प्रसाद खरेल
सचिव

विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७९।०९।०८
2 २०७९।०८।२३
3 २०७९।०८।२३
4 २०७९।०७।२५
5 २०७९।०६।२८
6 २०७९।०५।२४
7 २०७८।०५।२५
8 २०७८।०४।२९
9 २०७७।०६।२८
10 २०७७।०६।२८
11 २०७७।०६।२८
12 २०७७।०६।२८
13 २०७७।०६।२८
14 २०७७।०६।२८
15 २०७७।०६।२८
16 २०७७।०६।२८
17 २०७७।०६।२८
18 २०७७।०६।२८
19 २०७७-०६-२८
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७९।१०।१०
2 २०७९।१०।०५
3 २०७९।०७।१२
4 २०७९।०७।१२
5 २०७८।११।१८
6 २०७८।११।११
7 २०७८।०९।१४
8 २०७८।०९।०४
9 २०७८।०८।२१
10 २०७८।०६।०८
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७९।१०।०४
2 २०७९।०९।०८
3 २०७९।०९।०८
4 २०७९।०२।१७
5 २०७९।०१।२२
6 २०७८।१२।०९
7 २०७८।११।०५
8 २०७८।१०।२५
9 २०७८।१०।२४
10 २०७८।१०।१९
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७९।१०।०४
2 २०७९।०८।२१
3 २०७९।८।१८
4 २०७९।८।७
5 २०७९।७।३
6 २०७९।३।३
7 २०७९।३।३
8 २०७९।३।३
9 २०७९।३।३
10 २०७९।३।३
प्रवक्ता

तारा ज्ञवाली
उपसचिव
सम्पर्क नं. ९८५७०८८६९५
इमेलः info.ppsc@lumbini.gov.np, ppsc.lumbini@gmail.com

सूचना अधिकारी

गोविन्द प्रसाद पाण्डे
अधिकृतस्तर आठौं

सम्पर्क नं. ०७१-५४१४८४/ ९८५७०८८६९६
इमेलः info.ppsc@lumbini.gov.np, ppsc.lumbini@gmail.com

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही