विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७८।०५।२५
2 २०७८।०४।२९
3 २०७७।०६।२८
4 २०७७।०६।२८
5 २०७७।०६।२८
6 २०७७।०६।२८
7 २०७७।०६।२८
8 २०७७।०६।२८
9 २०७७।०६।२८
10 २०७७।०६।२८
11 २०७७।०६।२८
12 २०७७।०६।२८
13 २०७७-०६-२८
क्र.स. मिति विवरण फाइल
प्रवक्ता

सम्पर्क नं. ०७१-५९०५९९
इमेलः info.ppsc@lumbini.gov.np, ppsc.lumbini@gmail.com

सूचना अधिकारी

सम्पर्क नं. ०७१-५३४६५०, ५४१४८४
इमेलः info.ppsc@lumbini.gov.np, ppsc.lumbini@gmail.com

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही