विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७९।०५।२४
2 २०७८।०५।२५
3 २०७८।०४।२९
4 २०७७।०६।२८
5 २०७७।०६।२८
6 २०७७।०६।२८
7 २०७७।०६।२८
8 २०७७।०६।२८
9 २०७७।०६।२८
10 २०७७।०६।२८
11 २०७७।०६।२८
12 २०७७।०६।२८
13 २०७७।०६।२८
14 २०७७-०६-२८
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७८।११।१८
2 २०७८।११।११
3 २०७८।०९।१४
4 २०७८।०९।०४
5 २०७८।०८।२१
6 २०७८।०६।०८
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७९।०२।१७
2 २०७९।०१।२२
3 २०७८।१२।०९
4 २०७८।११।०५
5 २०७८।१०।२५
6 २०७८।१०।२४
7 २०७८।१०।१९
8 २०७८।०८।२९
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७९।३।३
2 २०७९।३।३
3 २०७९।३।३
4 २०७९।३।३
5 २०७९।३।३
6 २०७९।३।३
7 २०७९।२।९
8 २०७९।२।९
9 २०७९।२।९
10 २०७९।२।९
प्रवक्ता

कमल ज्ञवाली

सम्पर्क नं. ०७१-५९०५९९
इमेलः info.ppsc@lumbini.gov.np, ppsc.lumbini@gmail.com

सूचना अधिकारी

गोविन्द प्रसाद पाण्डे

सम्पर्क नं. ०७१-५४१४८४/ ५४००५६
इमेलः info.ppsc@lumbini.gov.np, ppsc.lumbini@gmail.com

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही